Gradbeni nadzor

Kot nadzornik izvajamo nadzor nad gradnjo tako, da se zagotavlja izpolnjevanje zahtev iz GZ, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. V okviru nadzora poskrbimo zlasti za:

 • Sodelujemo pri zakoličevanju objekta in redno spremljamo gradnjo objekta na gradbišču
 • Zagotavljamo v skladu z GZ in pravili stroke kakovosten nadzor, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem
 • Ustno in pisno opozarjamo udeležence pri graditvi objektov, če se ugotovijo kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ
 • Ustavitev gradnje objekta, če so kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem
 • Morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti
 • Nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela
 • Opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z GZ, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi
 • Pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z GZ
 • Od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja
 • Vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka
 • Sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj
 • Zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka
 • Kontrolo izvajanja del v skladu s terminskim planom
 • Kontrolo obračuna izvedenih del izvajalca